Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

VETERANFEST SLAVKOV 2022,

25. 6. 2022

Mapa areálu ke stažení zde

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00373320 jako organizátor akce Veteranfest Slavkov 2020 (dále jen akce) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon. Akce se koná v zámeckém parku Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen areál) ve dne 25. 6. 2022.
 2. Areál je zapsaný na seznam národních kulturních památek. Vyskytují se zde vzácné stromy, keře, rostliny, živočichové a v neposlední řadě i historické památky. Park je zařazen do programu NATURA 2000 kvůli ochraně vzácného brouka páchníka hnědého.
ČLÁNEK 1

VSTUP NA AKCI A ČAS KONÁNÍ

 

 1. Do areálu mají vstup:
  a) návštěvníci s platnou vstupenkou
  b) vystavovatelé historických automobilů a motocyklů (a dalších) po řádné registraci (vstup je poté zdarma a platí max. pro 2 osoby – řidiče + 1 člena posádky)
  c) Prodejci autodílů, starožitností, občerstvení a dalšího sortimentu po uhrazení příslušného poplatku (max. 2 osoby zdarma na jednoho prodejce)¨
 2. d) organizační a pořadatelský tým s označením „pořadatel“

 

 1. Na požádání bezpečnostní služby či pořadatele je účastník akce povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem.  Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu je povinen bezodkladně opustit areál festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

 

 1. Na požádání bezpečnostní služby či pořadatele je prodejce na akci povinen se kdykoliv prokázat dokladem o uhrazení poplatku umožňujícího prodej autodílů, starožitností či občerstvení

 

 1. Akce se koná v sobotu 25. 6. 2022 od 6:00 do 14:00.

 

 1. Po dobu konání akce je areál veřejnosti bez platné vstupenky, registrace vozidla nebo uhrazení poplatku za prodejní místo nepřístupný.

 

ČLÁNEK 2

BEZPEČNOST A OCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY

a) Bezpečnost

 1. Park může být z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob za nepříznivého počasí a jiných neočekávaných událostí uzavřen nebo návštěvníci můžou být pořadatelem evakuování bez náhrady vrácení vstupného. Jedná se zejména o neočekávané události jako například silný či nárazový vítr, bouřka apod., nebo vyžadují-li to jiné zvláštní okolnosti (tzv. vyšší moc jako např. živelná katastrofa, trestná činnost, teroristický útok apod.)
 2. Vystavovatelé jsou povinni dbát zásad bezpečnosti, jezdit s automobily a motocykly pouze po vyznačených trasách a dbát pokynů organizátora.
 3. Každý účastník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
 4. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.
 5. Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

  b) Ochrana kulturní památky

  park je součástí areálu Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen „zámek“), který je národní kulturní památkou. S ohledem na tuto skutečnost platí v parku následující omezení:návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny pořadatelů a zaměstnanců zámku;

 

 1. je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park a objekty v něm se nacházející;
 2. je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek;
 3. je zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární nebezpečí (rozdělávat otevřené ohně), přenášet lavičky, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt po stromech a zdech, tábořit, střílet a lovit zvěř nebo ptactvo;
 4. je zakázán vstup domácích zvířat;
 5. je zakázáno vnášet a používat drony nebo jiná zařízení na dálkové či manuální ovládání (vyjma smluvně dohodnutých akcí)

 

ČLÁNEK 3

POŘIZOVÁNÍ DOKUMENTACE (GDPR)

 

Pořizování filmové, fotografické a či jiné dokumentace parku pro publikační účely musí být povoleno správou zámku. Upozorňujeme návštěvníky, že na akci jsou pořizovány fotografie a video záznam. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery. Návštěvník má právo na odstranění pořízené fotografie, při níž může být identifikovaný. Může přímo na místě oslovit fotografa nebo kameramana, aby fotku či záznam smazal, nebo pak kontaktovat paní Veroniku Slámovou (veronika.slamova@slavkov.cz), aby fotografii odstranila a zamezila jejímu šíření.

 

ČLÁNEK 4

KONTAKTY

KRIZOVÁ A ZDRAVOTNICKÁ LINKA, ZTRÁTY A NÁLEZY:

+420 513 034 156
( so 4. 9.  2021, 6.00 – 17.00)

BURZA                                                
734 284 533

VYSTAVOVATELÉ VOZŮ                                              
608 957 695

PRODEJCI OBČERSTVENÍ             
724 717 206

TISK, MÉDIA, GDPR                       
725 977 802                                                                      

MĚSTSKÁ POLICIE                          
725 746 435

POLICIE                                                              
158               

HASIČI                                                
150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA                   
155

 

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 25. 6. 2022
Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o.