Návštěvní řád

Základní ustanovení

Zámek Slavkov – Austerlitz, p. o. Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00373320 jako organizátor akce Veteranfest 2019
(dále jen akce) vydávají tento návštěvní řád s odkazem na povinnost, kterou jim v tomto směru ukládá zákon.
Akce se koná v zámeckém parku Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen areál) a je tak zapsaný na seznam národních
kulturních památek. Vyskytují se zde vzácné stromy, keře, rostliny, živočichové a v neposlední řadě i historické památky.
Park je zařazen do programu NATURA 2000 kvůli ochraně vzácného brouka páchníka hnědého.
Proto Vás žádáme o dodržování níže uvedených zásad:

Článek 1
Vstup na akci a čas konání

Do areálu mají vstup pouze
a) návštěvníci s platnou vstupenkou
b) vystavovatelé historických automobilů a motocyklů (a dalších) po řádné registraci (vstup je poté zdarma a platí max. pro 2 osoby – řidiče + 1 člena posádky)
c) Prodejci autodílů, starožitností, občerstvení a dalšího sortimentu po uhrazení příslušného poplatku zdarma (max. 2 osoby)
Na požádání bezpečnostní služby je účastník akce povinen se kdykoli prokázat řádně nasazeným identifikačním náramkem.  Tento náramek je nepřenosný. Návštěvník, který řádně neprokáže své oprávnění k pobytu v areálu je povinen bezodkladně opustit areál festivalu. V opačném případě bere na vědomí, že bude z těchto prostor vyveden bezpečnostní službou.

Čas konání akce
pátek 4. 9. 2020 od 18.00 do soboty 5. 9. 2020 do 15.00

Po dobu konání akce je areál veřejnosti bez platné vstupenky, registrace vozidla nebo uhrazení poplatku za prodejní místo nepřístupný.

Článek 2
Bezpečnost a ochrana kulturní památky

Bezpečnost
– Park může být z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob za nepříznivého počasí a jiných neočekávaných událostí uzavřen nebo návštěvníci můžou být pořadatelem evakuování bez náhrady vrácení vstupného. Jedná se zejména o neočekávané události jako například silný či nárazový vítr, bouřka apod., nebo vyžadují-li to jiné zvláštní okolnosti (tzv. vyšší moc jako např. živelná katastrofa, trestná činnost, teroristický útok apod.)
– Vystavovatelé jsou povinni dbát zásad bezpečnosti, jezdit s automobily a motocykly pouze po vyznačených trasách a dbát pokynů organizátora.
– Každý účastník je povinen chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na majetku umístěného v jeho prostorách.
– Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající kulturní akce.
– Každý návštěvník je povinen dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní služby, pracovníků požárního dozoru a přítomné zdravotní služby apod.

II. Ochrana kulturní památky

Park je součástí areálu Zámku Slavkov – Austerlitz (dále jen „zámek“), který je národní kulturní památkou.
1. S ohledem na tuto skutečnost platí v parku následující omezení:
a) návštěvníci jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců zámku;
b) je zakázáno jakkoliv znečišťovat, poškozovat nebo ohrožovat park a objekty v něm se nacházející;
c) je zakázán vstup osobám důvodně podezřelým z opilosti nebo z požití omamných látek;
d) je zakázáno vstupovat mimo vyznačené cesty, jakýmkoliv způsobem zvyšovat požární nebezpečí
(rozdělávat otevřené ohně), přenášet lavičky, trhat či sbírat květy nebo plody, lámat větve, lézt po stromech a zdech, tábořit, střílet a lovit zvěř nebo ptactvo;
g) je zakázán vstup domácích zvířat;
h) je zakázáno vnášet a používat drony nebo jiná zařízení na dálkové či manuální ovládání (vyjma smluvně dohodnutých akcí)

2. Porušení výše uvedených pravidel tohoto Návštěvního řádu může být předmětem sankce ze strany Města Slavkov u Brna, jako zřizovatele příspěvkové organizace ZS-A nebo Městské policie. V takovém případě je navíc organizátor oprávněn vykázat návštěvníka z parku případně zajistit jeho předání příslušným správním orgánům.

3. Škody způsobené návštěvníky parku porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v areálu zámku nebo v parku budou vymáhány v souladu s platným právním řádem České republiky.

4. Zámek nepřebírá žádnou právní zodpovědnost za bezpečnost návštěvníků parku a případná poškození nebo ztráty jejich osobního majetku.

Článek 3
Pořizování dokumentace (GDPR)

Pořizování filmové, fotografické a či jiné dokumentace parku pro publikační účely musí být povoleno správou zámku.
Upozorňujeme návštěvníky, že na akci jsou pořizovány fotografie a video záznam. Každá osoba vstupující do areálu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro dokumentární i komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s akcí, pořadatelem a jejich partnery.

Návštěvník má právo na odstranění pořízené fotografie, při níž může být identifikovaný. Může přímo na místě oslovit fotografa nebo kameramana, aby fotku či záznam smazal, nebo pak kontaktovat paní Veroniku Slámovou (veronika.slamova@slavkov.cz), aby fotografii odstranila a zamezila jejímu šíření.

Krizová a zdravotnická linka

+420 513 034 156 (Infocentrum so 5. 9. 2020 6.00 – 17.00)
+420 725 977 802

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 4. 0. 2020
Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o.